Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.529 - МИГ Перущица-Родопи- 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на процедурата:

• По-добро използване на факторите за производство;

• Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

• Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

• Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

• Подобряване опазването на околната среда и

Принос за постигане на приоритет І - развитие и диверсификация на земеделието /с приоритет лозарство и овощарство/ и икономическите дейности и подобряване конкурентоспособността на местните продукти от СВОМР на МИГ Перущица-Родопи.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първият начален срок за подаване на документи е 07.07.2021 г.

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 10.08.2021 г. 17.00 часа.

*Вторият прием ще се проведе при наличие на остатъчен финансов ресурс след провеждане на първия прием по процедурата.

Краен срок: 10.08.2021 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://mig-p-r.org/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.