Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.139 - Сдружение „МИГ Куклен - Асеновград“ Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“

Предоставянето на фокусираната подкрепа има за цел:

- Подобряване на условията на живот в селата на територията на МИГ;

- Създаване на оптимална жизнена среда, чрез инвестиции във всички видове малки по мащаби инфраструктура;

Допълнителна информация относно крайния срок

Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е с три крайни срока за набиране на проектни предложения. Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 919 200,00 лева.

1. Първи краен срок за набиране на проекти предложения: 31.05.2019 г.

Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ: 919 200,00 лева.

2. Втори краен срок за набиране на проектни предложения: 18.10.2019 г.

Ще се приемат проектни предложения в случай, че е наличен остатъчен финансов ресурс след приключване на приема по първия краен срок за набиране на проектни предложения.

3. Трети краен срок за набиране на проектни предложения: 31.12.2019 г.

Ще се приемат проектни предложения в случай, че е наличен остатъчен финансов ресурс след приключване на приема по първия и втория краен срок за набиране на проектни предложения.

Краен срок: 18.10.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://mig-kuklen-asenovgrad.eu/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.