Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.023 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП"

С предоставената безвъзмездна финансова помощ на малки и средни предприятия от територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово се цeли диверсификацията на местната икономика и развитието на конкурентоспособността чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.

Краен срок: 01.07.2019 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.