Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-4.127 - МИРГ Самоков - Мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

С мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” се цели насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентноспособни и основани на знания аквакултури, характeризиращи се с ефективно използване на ресурсите и съгласно „член 6, параграф 4 на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент 508/2014).“

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 23.05.2023 г. 17:00 ч.

Краен срок: 21.07.2023 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://mirg-samokov.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.