Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.116 - МИГ Чирпан подмярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“

Община Чирпан има ниско ниво на добавена стойност към земеделската продукция, във връзка с което настоящата мярка цели да подкрепи инвестиции в преработката и предлагането и/или развитието на селскостопанските продукти. Мярката цели подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

 по-добро използване на факторите за производство;

 въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

 подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

 постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

 подобряване опазването на околната среда

Допълнителна информация относно крайния срок

Начална дата за втори прием 05.09.2019г. Втори прием ще има само в случай, че има наличен остатъчен финансов ресурс след първия прием.

Краен срок: 28.10.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.migchirpan.eu

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.