Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.791 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие на туристически услуги);

• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за създаване на Европейската общност (независимо от вложените продукти и материали);

• Развитие на услуги във всички сектори;

• Производство на енергия от вторични продукти, отпадъци и остатъци с цел продажба;

• Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Мярката има следните специфични цели:

1. разнообразяване към неземеделски дейности;

2. насърчаване на предприемачеството на територията;

3. насърчаване развитието на туризма на територията;

4. развитие на „зелена икономика“ и иновации;

5. създаване на възможности за заетост и повишаване на качеството на живот.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 15.11.2023 г. 09:00 ч.

Краен срок: 21.12.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

МИГ обявява процедура за подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване. Вторият срок ще стартира на 20.02.2024 г., а третият на 03.05.2024 г. при същите Условия за кандидатстване приложени по настоящата процедура. Втори и трети прием ще бъдат обявени при условие, че е наличен финансов ресурс по мярката. Максималният разполагаем бюджет на съответната обява за прием се формира от разликата между първоначалния бюджет по мярката и стойността на финансовата помощ по одобрените от ДФЗ проектни предложения, и тази по одобрените от МИГ проектни предложения, за които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ от ДФЗ.

Интернет адрес: http://mig-galabovo.eu/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.