Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.738 - МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Мярката цели диверсификация на икономиката на територията на МИГ Исперих чрез насърчаване инвестиции за развитие на неземеделските сектори на територията.

По мярката ще се насърчават и приоритизират инвестиции в туристически дейности, инвестиции в нови технологии, средно и високо-технологични сектори в микропредприятия от територията на община Исперих.

Ще се подкрепят дейности за развитие или подобряване на услуги за населението, инвестиции за развитие или подобряване на производствата включително в областта на „зелената икономика“ или производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на микропредприятията.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 10.03.2023 г. 09:30 ч.

Краен срок: 10.04.2023 г. 16:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата за подбор на проекти е с три крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва: Първи краен срок за подаване на проектни предложения: от 10.03.2023г. до 16.30ч. на 10.04.2023г. Втори краен срок за подаване на проектни предложения: от 10.07.2023г. до 16.30ч. на 10.08.2023г. Трети краен срок за подаване на проектни предложения: от 26.09.2023г. до 16.30ч. на 26.10.2023г.

Интернет адрес: http://www.leaderisperih.eu/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.