Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16FFPR002-4.002 - Разширяване на обхвата на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на областно ниво (NUTS 3) за територията на страната

Доизграждане и модернизиране на СРПО на населението на областно ниво с цел осигуряването на пълна функционалност на областно и общинско ниво, насочена към превенция на населението при бедствия и извънредни ситуации в условията на изменение на климата.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 15.04.2024 г. 17:30 ч.

Краен срок: 15.07.2024 г. 23:59 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.