Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.682 - "МИГ САМОКОВ– Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Подкрепа за изграждане и подобряване на инфраструктура за отдих и туризъм за публично ползване.

Мярката допринася за постигане на Специфична цел 2.2. „Устойчиво развитие на територията на базата на ефективно и опазващо използване на природните и културни ресурси на територията на МИГ САМОКОВ“

Обхват на мярката

Туризмът е сред приоритетите на Община Самоков. На него се разчита за осезателен принос към постигане на балансирано и устойчиво развитие поради наличието на уникални туристически ресурси. Ще се подкрепят дейности в посока изграждане, подобряване и разнообразяване на туристически маршрути и развитие на туристически зони, за да получат шанс за адекватно експониране и популяризиране на природните ценности на територията.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 23.09.2022 г. 10:00 ч.

Краен срок: 23.12.2022 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

При неусвоен ресурс ще бъде обавен втори прием с краен срок 23.03.2023 г. Ако отново остане неусвоен ресурс трети прием с краен срок 23.06.2023 г.

Начален срок: 09.01.2023 г. 10:00 ч.

Краен срок: 23.03.2023 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

При неусвоен ресурс ще бъде обявен трети прием с краен срок 23.06.2023 г.

Интернет адрес: http://mig-samokov.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.