Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05SFOP001-2.024 - Повишаване на експертния капацитет на служителите на МВР чрез специализирани обучения

Подпомагане на служителите на МВР, в това число и служителите на ИП-МВР, да придобият знания и компетентности за справяне в ситуации на кризи и за водене на преговори, както и да повишат своята устойчивост на кризисни обстоятелства

Краен срок: 01.02.2021 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.