Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.073 - МИГ-Разлог, Мярка 6.4. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В УСТАНОВЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

Описание на подмярката и нейните цели: Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на община Разлог.

Насърчаването на инвестиционните дейности ще подпомогне създаването на заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности.

Подмярката ще подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление. Ще се подкрепят иновативни и/или рентабилни малки производствени дейности.

Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Предоставят се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

1. Развитие на туризъм – изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие и разнообразяване на туристическите услуги

2. Развитие на услуги във всички сектори

3. Производствени неземеделски дейности

4. Развитие на занаяти

Географски обхват на мярката – цялата територия на МИГ- Разлог.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием с краен срок за кандидатстване 16.05.2019 г. и начало 18.03.2019 г., ще бъде обявен при наличие на финансов ресурс по мярката.

Краен срок: 05.12.2018 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).