Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.651 - МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Целта на мярката е да подпомогне развитието на туризма на територията на МИГ „Момчилград-Крумовград” и да създаде условия посетителите да опознаят богатото й културно наследство.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 20.06.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 16.08.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два срока за кандидатстване: Първи прием: Начален срок: 20.06.2022 г. Краен срок: 16.08.2022 г. 17.00 часа. Втори прием: Начален срок: 01.11.2022 г. Краен срок: 30.12.2022г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Интернет адрес: http://www.migmomchilgrad.com/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.