Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-1.127 - Развитие на дигиталните умения - Компонент 1

Целите са обвързани с определянето на специфичните нива на дигитални умения, необходими на заетите лица за изпълнението на ежедневните им задачи и подпомагане придобиването им, в съответствие с развиващите се дигитални технологии по отделните сектори на икономиката в страната.

Операция „Развитие на дигиталните умения“ се изпълнява в рамките на два компонента. По Компонент 1 ще се разработи методология за установяване състоянието и потребностите от развитие на дигитални умения/компетентности и изискванията към изготвянето на унифицирани профили на дигиталните умения както и ще се координира цялостния процес по определяне на специфичните нива на дигитални умения, необходими на заетите лица, спрямо развиващите се дигитални технологии по отделните сектори на икономиката в страната. Това ще постави основата за изпълнение на дейностите от Компонент 2, в рамките на който ще се изследват и анализират потребностите от дигитални умения по икономически сектори въз основа на разработената в Компонент 1 методология, ще се разработят, тестват и валидират унифицирани профили за дигитални умения по ключови длъжности и/или професии, както и секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения.

Краен срок: 01.02.2021 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: http://esf.bg/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.