Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.087 - МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Основната цел на настоящата процедура е повишаване на конкурентоспособността на местните икономики чрез възможности за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности, повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП и развитие и стимулиране на предприемачество и заетост, подобряване на производствения и управленски капацитет в МСП, насърчаване въвеждането на иновации за осигуряване на растеж и устойчив бизнес.

Краен срок: 31.12.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://mig-avren-beloslav.com/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.