Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-1.022 - СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Основната цел е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения.

Специфичните цели от една страна са свързани с осигуряването на предпоставки за кариерно развитие на неактивни и безработни лица, имащи желание да започнат професионално развитие чрез предоставяне на съвременно обучение, съобразено с реалните потребности на работодателите.

От друга страна компаниите ще получат възможност съгласно конкретните си нужди да осигурят продължаващо обучение за заетите лица

Допълнителна информация относно крайния срок

Настоящата процедура е обособена в два компонента, както следва: • Компонент I - се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, текст от значение за ЕИП (OB L 187/26.06.2014) • Компонент II – се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, текст от значение за ЕИП (OB L 352/24.12.2013). Минимална и максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ за Компонент I: • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660 лева Минимална и максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ за Компонент II: • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

Краен срок: 31.10.2017 г. 17:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).