Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG65ISPR001-3.006 - Процедура № 2: Специфична цел 3 „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“ и специфична цел 2 „Подобряване и интензифициране на трансграничното сътрудничество, включително на съвместните операции между компетентните органи във връзка с тероризма и тежката и организираната престъпност с трансгранично измерение".

Процедурата е насочена към подкрепата на действия, имащи за цел справянето с основните заплахи за сигурността, и по-специално превенцията и борбата с тероризма, радикализацията, тежката и организираната престъпност. Ще бъде осигурена подкрепа за придобиване на подходящо оборудване, засилването на оперативното сътрудничество и повишаването на капацитета за противодействие на престъпността. В рамките на процедурата ще се подпомага също обучението на съответните служители и експерти, както и повишаването на координацията и засилването на сътрудничеството между компетентните органи на национално и европейско ниво. В допълнение, ще бъдат осигурени възможности за изпълнение на специфично действие за засилване на трансграничното сътрудничество и оперативна подкрепа, насочена към поддръжката на свързани със сигурността системи на Съюза и национални ИКТ системи и мрежи.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 21.03.2024 г. 17:30 ч.

Краен срок: 04.04.2024 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Операция 2

Начален срок: 21.03.2024 г. 17:30 ч.

Краен срок: 22.04.2024 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Операция 1, 3, 4, 5 и 6

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.