Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.684 - МИГ Бяла Слатина Мярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

Мярката е насочена към инвестициите в неземеделски дейности, които целят насърчаване на предприемачеството и подкрепа на малкия местен бизнес, функциониращ в сферата на производството и услугите. Мярката ще подпомогне диверсификацията на дейността на микро предприятията и ще допринесе за намаляване на бедността и преодоляване на високата безработица, характерна за територията.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 01.04.2024 г. 11:00 ч.

Краен срок: 30.05.2024 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване. Начален срок за подаване на проектните предложения: 28.09.2022 г. Първи краен срок за подаване на проектните предложения: 06.11.2022 г., 17:30 ч. Втори начален срок за подаване на проектни предложения, при наличие на остатъчен ресурс след провеждане на първи прием: 05.06.2023 г. Втори краен срок за подаване на проектните предложения: 31.07.2023 г., 17:30 ч. Удължен втори краен срок за подаване на проектните предложения: 31.08.2023 г., 17:30 ч. Трети начален срок за подаване на проектни предложения, при наличие на остатъчен ресурс след провеждане на втори прием: 01.04.2024 г. Трети краен срок за подаване на проектните предложения: 30.05.2024 г., 17:30 ч.

Интернет адрес: https://www.mig-bsl.com

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.