Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.659 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Развитие на инфраструктурата на територията и подобряване на основните и социалните услуги за населението.

Мярка 7.2 /ПРСР/ „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е основна мярка и ще бъде използвана за постигането на двете специфични цели на Приоритет 4 „Подобряване на базисната инфраструктура и социалните и основни услуги за населението“ - Специфична цел 4.1 „Подобряване на основните и социалните услуги за населението“ и Специфична цел 4.2 „Развитие на инфраструктурата на територията“.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 01.07.2022 г. 10:00 ч.

Краен срок: 31.08.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок: 21.10.2022г. - 28.11.2022г. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Интернет адрес: http://www.migbsv.com/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.