Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.221 - МИГ Бяла Слатина 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата"

Мярката цели възстановяване и подобряване на културното и природно наследство и запазване културната идентичност и традиции на територията на МИГ „Бяла Слатина“.

Допълнителна информация относно крайния срок

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.09.2020 г. 17:30 часа, в случай, че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения.

Краен срок: 21.08.2020 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: www.mig-bsl.com

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.