Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.757 - „МИГ –Лясковец-Стражица“ Мярка МИГ7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура "

Целта на мярката е да подпомогне развитието на туризма на територията на МИГ „Лясковец-Стражица” .

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 22.05.2023 г. 00:01 ч.

Краен срок: 25.08.2023 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

При остатъчен ресурс по мярката, следващ прием за кандидатстване е с начален срок 16.10.2023 г., а крайният срок за подаване на проектните предложения е 30.01.2024 г. до 17:30 часа.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.