Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.655 - МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Мярката подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на двете общини Завет и Кубрат, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 18.07.2022 г. 09:00 ч.

Краен срок: 15.03.2023 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Бюджет на процедурата e 804 377,98 лева БФП; Съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/2016 г., СНЦ "МИГ Завет - Кубрат" обявява процедура за подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване. При наличие на остатъчен финансов ресурс след обявеният първи прием, ще бъде обявен следващ прием.

Начален срок: 03.07.2023 г. 09:00 ч.

Краен срок: 08.09.2023 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Бюджет на приема e 472 046,79 лева БФП; При наличие на остатъчен финансов ресурс след обявеният втори прием, ще бъде обявен следващ трети прием.

Начален срок: 06.12.2023 г. 09:00 ч.

Краен срок: 29.02.2024 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Бюджет на приема e 373 112,79 лева БФП; При наличие на остатъчен финансов ресурс след обявеният трети прием, ще бъде обявен следващ четвърти прием.

Интернет адрес: http://www.mig-zavet-kubrat.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.