Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-4.061 - МИРГ "Пазарджик" - Мярка:1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“

Чрез мярка 1.2. Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите се цели:

1. Създаване и пренасочване на преработвателни предприятия, свързани с рибарството към производство на висококачествени продукти и продукти с добавена стойност;

2. Прилагане на нови технологии (иновации) в производството на рибни продукти и аквакултури, както и други продукти, свързани с внедряване на иновации в риболова;

3. Разширяване, модернизация и оборудване на преработвателни предприятия, насочено главно към подобряване на съоръженията, оборудването, складовете за суровини и крайните продукти;

4. Подобряване на процеса на производство/предоставяне на продукти/услуги чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на технологии, процеси, машини, съоръжения, оборудване, които са нови за кандидата, имат качествено по-добри параметри спрямо използваните от кандидата,

5. Сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети и сертифициране на продукти от риболов и аквакултура, отгледани или уловени с помощта на природосъобразни производствени методи;

6. Инвестиции във внедряването на системи за контрол на качеството;

7.Подобряване на съществуващи предприятия, насочени към опазване на околната среда, надхвърлящи изискванията, заложени в съответното законодателство (използването на фотоволтаични системи, използването на биомаса като ВЕИ и други свързани дейности).

Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на специфична цел 1.1 Създаване на нови работни места и насърчаване на предприемачеството, чрез въвеждането на иновации на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури и специфична цел 1.2 Въвеждане на нови технологии и дребномащабни инвестиции в инфраструктура за производство, преработка или продажба на риба към Приоритет 1 на Стратигията на ВОМР.

Краен срок: 18.02.2021 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://flag-pazardzhik.org/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.