Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16M1OP002-3.035 - Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване

Увеличаване на покритието, подобряване на природозащитното състояние и свързаността на горски природни местообитания, поддържане на биологичното и ландшафтно разнообразие, подобряване на екосистемните услуги, предоставяни от горските екосистеми

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 01.08.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 31.10.2022 г. 23:59 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.