Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.179 - СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Повишаване на иновативността и конкурентоспособността на икономиката и оползотворяване на потенциала за развитие на модерно и екологично земеделско производство.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първи краен срок за подаване на проектно предложение по настоящата процедура. Втори краен срок за подаване на проектно предложение по настоящата процедура, при наличен остатъчен бюджет - 27.07.2020 г., Трети краен срок за подаване на проектно предложение по настоящата процедура, при наличен остатъчен бюджет - 01.12.2020 г.

Краен срок: 20.11.2019 г. 16:30 ч.

Интернет адрес: www.mig - novazagora.org

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.