Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.487 - МИГ -Попово - Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ-Попово“

Повишаване качеството на живот на хората от територията на МИГ-Попово чрез развитие и обогатяване на културната идентичност и традиции.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 10.03.2021 г. 10:32 ч.

Краен срок: 15.10.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Следващият прием ще стартира при същите условия за кандидатстване и изпълнение, разработени в приложените Насоки по настоящата процедура. Бюджетът по мярката за следващ прием през 2022 г. е остатъчните средства /ако има такива/след приключване на втория прием.

Интернет адрес: https://www.mig-popovo.com/bg/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.