Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.784 - МИГ-Община Марица - Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ – Община Марица чрез:

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;

3. опазване на компонентите на околната среда, вкл. подобряване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;

4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

5. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;

6. подобряване условията на труд, и/или подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;

7. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или подобряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 04.09.2023 г. 10:00 ч.

Краен срок: 04.10.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване. Втори краен срок - 15.01.2024 г. , 17:00ч. , като втория прием ще се проведе в случай на остатъчен ресурс след проведения първи прием по процедурата.

Интернет адрес: https://leader-maritsa.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.