Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.114 - МИГ Хисаря Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“

Основна цел е диверсификация на местната икономика и подобряване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия на територията на МИГ Хисаря чрез повишаване на производствения им капацитет и засилване на експортния потенциал.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 15.11.2022 г. 17:00 ч.

Краен срок: 15.12.2022 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Проектни предложения, регистрирани след крайната дата и час за кандидатстване, ще останат без разглеждане от Комисията за подбор. При подаване на повече от едно проектно предложение от един и същи кандидат, ще се разглежда само последното подадено проектно предложение в рамките на крайния срок, в който за пръв път кандидатът е подал проектно предложение по процедурата, като предходните проекти се считат за оттеглени.

Интернет адрес: http://www.mig-hisaria.com

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.