Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-1.012 - МИГ Балчик – Генерал Тошево – „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия от територията на “МИГ Балчик – Генерал Тошево” за повишаване на иновационната дейност посредством насърчаване на разработването и въвеждането в практиката на иновации в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

Допълнителна информация относно крайния срок

Приемът по трети краен срок за подаване на проектни предложения ще се проведе в случай, че са налични остатъчни средства по съответните елементи на процедурата, от втори краен срок за подаване на проектни предложения.

Краен срок: 20.01.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://www.mig-balchik-toshevo.bg/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.