Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-4.005 - МИРГ Бургас-Камено мярка 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас – Камено"

Чрез мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” се цели подпомагането на инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури и е насочена към изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятия.

Допълнителна информация относно крайния срок

Вторият краен срок за кандидатстване ще се открие в случай, че предвиденият по процедурата финансов ресурс не бъде усвоен в рамките на първия краен срок.

Краен срок: 30.12.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://flag-burgas.org/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.