Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-2.077 - МИГ Тунджа "Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост"

Чрез изпълнението на настоящата процедура се цели :

да бъдат предоставени интегрирани услуги за социално включване и качествена грижа за деца в риск, за възрастни в риск, за деца с увреждания и възрастни с увреждания в общността или в домашна среда;

да бъде подобрен достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на членовете на семейства с деца, вкл. с увреждания и лица с увреждания и в риск.

Краен срок: 02.08.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://www.tundzhaleader.org

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.