Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG65ISPR001-3.001 - Процедура № 1: Специфична цел 1 „Подобряване и улесняване на обмена на информация между и в рамките на компетентните органи и съответните органи, служби и агенции на Съюза и, когато е приложимо, с трети държави и международни организации“, Специфична цел 2 „Подобряване и интензифициране на трансграничното сътрудничество, включително на съвместните операции между компетентните органи във връзка с тероризма и тежката и организираната престъпност с трансгра-нично измерение“ и Специфична цел 3 „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“

Процедурата е насочена към подкрепата на действия, имащи за цел справянето с основните заплахи за сигурността, и по-специално предотвратяването на престъпността и полицейското сътрудничество, засилването на обмена на информация, оперативното сътрудничество и подкрепа за необходимите усилия за подобряване и интензифициране на трансграничното сътрудничество за превенция и борба с тежката и организираната престъпност. В рамките на процедурата ще се подпомага също обучението на съответните служители и експерти, както и добрата подготвеност на компетентните органи за посрещане на развиващите се и възникващите нови заплахи като радиологичните и ядрените заплахи.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 15.05.2023 г. 17:30 ч.

Краен срок: 16.06.2023 г. 17:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.