Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.629 - „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия"

Цели на мярката:

- Устойчивото социално-икономическо развитие на селските райони.

- Подобряване на качеството на живот в селските райони.

- Задържане на населението и привличане на инвестиции.

- Намаляване на съществуващите различия между селските и градските райони.

- Създаване на оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 18.04.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 11.10.2022 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата се обявява с три крайни срока за кандидатстване, но втори, трети и четвърти прием ще има само в случай, че има наличен финансов ресурс след първия/втория/третия прием. Първият период на прием е от 18.04.2022 г. до 15.06.2022 г.,17:30 ч.; вторият период за прием е от 09.09.2022 г. до 11.10.2022 г., 17:30 часа; третият период за прием е от 15.03.2023 г. до 18.04.2023 г., 17:30 ч.; четвъртият период за прием е от 01.10.2023 г. до 31.10.2023 г., 17:30 ч.

Интернет адрес: http://www.mig-rakovski.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.