Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-4.115 - МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.2 Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство

- опазване и валоризиране на природно и културно наследство за развитие на устойчив туризъм в рибарската територия Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат;

- ограничаване на негативните последствия от нерегулирания риболовен туризъм в РТ рибарската територия.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 30.06.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 30.09.2022 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://www.flag-rhodope.bg/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.