Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16M1OP001-5.001 - Техническа помощ

дейности, насочени към успешното приключване на ОПТ (програмен период 2007-2013 г.) и подготовка на следващия програмен период 2021-2027 г., дейности, насочени към укрепване и повишаване на административния капацитет на бенефициентите по ОПТТИ; дейности, насочени към ефективна подготовка, изпълнение, мониторинг, контрол, оценка и популяризиране на инвестициите в транспорта; дейности, насочени към прилагане на Директива 2014/24 от 26.02.2014 г. относно задължителното прилагане на електронни търгове; дейности, насочени към подпомагане на МТИТС в областта на стратегическото управление на железопътния сектор, включително за провеждането на реформи в същия Дейности, насочени към подпомагане на МТИТС в областта на управлението на авиационния сектор, включително привличане на частни инвеститори. Дейности, насочени към подпомагане на УО на ОПТТИ, съвместно с МФ в областта на прилагането на правилата за държавните помощи, в т.ч. обучения, обмяна на опит, разработване на процедури и други приложими дейности в сектора.

Краен срок: 31.12.2020 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.