Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.531 - „МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Прилагането на мярка 6.4.1 цели:

• Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е за развитието на конкурентоспособността на територията на МИГ;

• Насърчаване на инвестиционните дейности за създаване на заетост и диверсификацията на неземеделските дейности;

• Подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление;

• Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Допълнителна информация относно крайния срок

Проектни предложения, подадени след крайния срок няма да бъдат разглеждани от комисията за подбор на проектни предложения. В случай, че е налице неусвоен финансов ресурс от първия краен срок на кандидатстване, МИГ предвижда втори краен срок за прием през 2022 година и трети краен срок за прием през 2023 година при същите условия, без значение на размера на остатъчния финансов ресурс от 2021 година.

Краен срок: 31.12.2021 г. 16:30 ч.

Интернет адрес: http://www.migta.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.