Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16M1OP001-1.003 - Разширение на Линия 3 на метрото в гр. София, участък ул. Шипка - кв. Гео Милев – ж.к. Слатина - Зала Арена Армеец/Тех Парк София - бул. Цариградско шосе, включително закупуване на метровлакове за метролиниите

Допустими по процедурата са инвестиционни проекти, посочени в програмата и включващи следните дейности: Развитие на мултимодална градска железница за подобряване на свързаността и достъпността по Трансевропейската транспортна мрежа и мерки за техническа помощ за подготовката/завършване на подготовката на инвестиционни проекти за развитие на железопътната инфраструктура, включително в градска среда

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 15.09.2023 г. 08:00 ч.

Краен срок: 31.10.2023 г. 12:00 ч.

Интернет адрес: https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/13570

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.