Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд

Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Ползвателите на „топъл обяд“ ежедневно разчитат на тази помощ и са силно зависими от нея. Топъл обяд за най-нуждаещите се лица се предоставя целогодишно, в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди. Услугата достига и до по-отдалечени места, където хората изпитват още по-сериозни затруднения за осигуряване на прехраната си.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 19.09.2022 г. 17:30 ч.

Краен срок: 30.09.2022 г. 17:00 ч.

Начален срок: 01.10.2022 г. 00:01 ч.

Краен срок: 31.10.2022 г. 17:00 ч.

Начален срок: 01.11.2022 г. 00:01 ч.

Краен срок: 30.11.2022 г. 17:00 ч.

Начален срок: 01.12.2022 г. 00:01 ч.

Краен срок: 30.12.2022 г. 17:00 ч.

Начален срок: 02.01.2023 г. 00:01 ч.

Краен срок: 31.01.2023 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://www.asp.government.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.