Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.035 - МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: “КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП”

С финансирането на проекти по мярка 12: "Капацитет за растежа на МСП" се цели подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.

Краен срок: 31.12.2019 г. 16:00 ч.

Интернет адрес: http://mig-pomorie.eu/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.