Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.298 - МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Изпълнението на дейности по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ има за цел разнообразяване на възможностите за заетост, чрез развитие на туризма и свързаните с него услуги и подобряване на туристическата инфраструктурата.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори начален срок за подаване на проектните предложения: от 17.01 часа на 24.09.2019г.

Втори краен срок за подаване на проекните предложения до 17.00 часа на 10.12.2019г.

Краен срок: 10.12.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.migda.org

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.