Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.760 - МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Повишаване дела на предприятията от ХВП в икономиката на МИГ и създаване на нови работни места чрез: по-добро използване на факторите за производство; въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); подобряване опазването на околната среда.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 17.05.2023 г. 10:00 ч.

Краен срок: 19.06.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок: Началният срок на приема е 02.08.2023 година, а крайният срок е 17:00 часа на 03.09.2023 година. /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения/

Интернет адрес: https://www.mig-vazhod.com

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.