Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.112 - МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни"- Мярка 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Целта на настоящата процедура е подобряване на производствените процеси в МСП на територията на МИГ “Струма”, чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производството, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги. Финансово ще бъдат подпомагани действия за подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 15.06.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 15.07.2022 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://www.mig-struma.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.