Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.246 - МИГ Поморие - 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

Цели на процедурата:

- Развитие на туристическа инфраструктура за публично ползване;

- Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони;

- Опазване и популяризиране на културното, природно и историческо наследство и опазване на околната среда.

Допълнителна информация относно крайния срок

При неусвояване на финансовия ресурс по мярката, МИГ – Поморие ще обяви повторен прием за набиране на проектни предложения съгласно обявения ИГРП, като ще се използват остатъчни средства след приключване на първия прием от 2019 г.

Втори краен срок за подаване на проектните предложения е 31.12.2019 г. 16:00 часа.

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

Трети краен срок за подаване на проектните предложения е 29.05.2020 г. 16:00 часа.

Краен срок: 31.10.2019 г. 16:00 ч.

Интернет адрес: www.mig-pomorie.eu

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.