Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.600 - МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

Целта на процедурата е да повиши конкурентоспособността на земеделските стопанства на територията на МИГ „Момчилград-Крумовград” чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата, насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал. Прилагането на мярката ще допринесе за подобряване на качеството на произвежданата продукция, както и за увеличаване производството на продукти с по-висока добавена стойност на територията на МИГ. Чрез предоставената безвъзмездна помощ по процедурата ще се постигне устойчивост, стабилност, икономическа ефективност на земеделските стопанства, повишаване на заетостта в селскостопанския сектор и намаляване на вътрешната миграция. Инвестициите по мярката ще повлияят благоприятно върху мерките за опазване на компонентите на околната среда, достигането и спазването на стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията за икономическо развитие и преодоляване на различията на територията на МИГ.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 10.06.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 25.07.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първи период на прием: начало на приема - 10.06.2022 година; краен срок за кандидатстване - 25.07.2022 година, 17:00 часа. Втори период на прием: начало на приема - 01.11.2022 година; краен срок за кандидатстване - 15.12.2022 година, 17:00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения ). Трети период на прием: начало на приема - 03.04.2023 година; краен срок за кандидатстване - 30.05.2023 година, 17:00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от втория краен срок за подаване на проектни предложения ).

Начален срок: 01.11.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 15.12.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори период на прием: начало на приема - 01.11.2022 година; краен срок за кандидатстване - 15.12.2022 година, 17:00 часа Трети период на прием: начало на приема - 03.04.2023 година; краен срок за кандидатстване - 30.05.2023 година, 17:00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от втория краен срок за подаване на проектни предложения ).

Интернет адрес: http://www.migmomchilgrad.com/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.