Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.514 - МИГ Бяла Слатина 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

Мярката е насочена към инвестициите в неземеделски дейности, които целят насърчаване на mредприемачеството и подкрепа на малкия местен бизнес, функциониращ в сферата на производството и услугите. Мярката ще подпомогне диверсификацията на дейността на микро предприятията и ще допринесе за намаляване на бедността и преодоляване на високата безработица, характерна за територията.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок за прием на проектни предложения - 30.08.2021 г., 17:30 ч. при наличие на остатъчен финансов ресурс.

Краен срок: 15.06.2021 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: www.mig-bsl.com

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.