Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.016 - МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово - подобряване на производствения капацитет в МСП

Цел на процедурата:

Подобряване на производствените процеси в МСП от територията на МИГ, чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производството, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги.

Обосновка:

От направения анализ на територията се вижда слабо развитие на промишлените предприятия на територията на две от общините, попадащи в обхвата на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” – общини Стрелча и Лесичово, което от своя страна води до по-ниско икономическо развитие и по-нисък стандарт на живот в тези населени места. Според категоризацията на НСНМСП, най-много промишлени предприятия на територията попадат в категорията „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени предприятия”, като по-голямата част от тях оперират в производството на дървен материал и изделия от дървен материал, производство на мебели, производство на пластмасови и метални изделия, производство на храни и напитки, както и производство некласифицирано другаде. Същите се нуждаят от повишаване на производствения си капацитет, оптимизация на производствените процеси, замяна на морално остарели технологии с нови такива и повишаване на качество на произвежданите продукти. МСП се нуждаят още от общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж, чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии; от подкрепа за специализирани услуги за развитие и укрепване на управленски капацитет и от подкрепа за растеж, чрез подобряване на качеството и чрез насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги;

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок за подаване на проектни предложения - 01.10.2018 г., 17.00 ч.

Трети краен срок за подаване на проектни предложения - 30.04.2019 г., 17.00 ч.

Краен срок: 01.10.2018 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).