Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.807 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Целта на мярката е да подкрепи процесите на модернизация на физическите активи на предприятията и земеделските производители, които преработват земеделски продукти.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 30.01.2024 г. 10:00 ч.

Краен срок: 18.03.2024 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори период на прием /при наличие на остатъчни средства след първи прием/: Начало: 02.07.2024 година Краен срок: 26.08.2024 година, 17:00 часа.

Интернет адрес: https://migmomchilgrad.com

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.