Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05SFOP001-3.006 - Устойчиво повишаване на качеството на дейността на Националния институ на правосъдието и повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение

• Осигуряване на качествено професионално обучение;

• Организационно развитие и укрепване на НИП

Краен срок: 03.12.2019 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.