Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16FFPR003-5.002 - Подкрепа за подкомитетите за справедлив преход за целите на изпълнение на ТПСП

Подпомагане на подкомитетите за справедлив преход във връзка с изпълнение на Териториалните планове за справедлив преход (ТПСП)

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 27.05.2024 г. 09:00 ч.

Краен срок: 28.06.2024 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://www.bgregio.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.