Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.749 - МИГ - ТУНДЖА - МЯРКА 4.1. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА"

Модернизиране на земеделските стопанства чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и придобиването на нови активи; - Подобряване на общата производителност на земеделските стопанства и повишаване на тяхната конкурентоспособност; - Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани за извършване на колективни инвестиции ; -Опазване на компонентите на околната среда Мярката допринася за постигането на Специфична цел 1.1.(СЦ 1.1) „Повишаване на конкурентоспособността и подобряване на пазарните позиции на земеделските стопанства чрез тяхната модернизация” по приоритет І „Развитие на конкурентоспособна, иновативна и опазваща околната среда икономика” от Стратегията за ВОМР на МИГ –Тунджа.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 19.05.2023 г. 10:00 ч.

Краен срок: 20.06.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва: Първи прием: Начален срок: 19.05.2023 г. Краен срок: 20.06.2023 г. 17.00 часа. Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием: Начален срок: 10.08.2023 г. Краен срок: 11.09.2023 г. 17.00 часа.

Интернет адрес: https://tundzhaleader.org/site/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.