Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.671 - МИГ „Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 1305/2013 г.

Подобряване качеството на живот на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови, чрез подобряване или разширяване на основни услуги за местното население.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 19.08.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 30.11.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

1-ви период на прием на проектни предложения: Начален срок за подаване на проектните предложения: от 19.08.2022 г. Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 30.11.2022 г. 2-ри период на прием на проектни предложения: Начален срок за подаване на проектни предложения: от 30.11.2022 г. Втори краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 30.12.2022 г. Ще се приемат проектни предложения в случай, че е наличен остатъчен финансов ресурс след приключване на приема по първия краен срок за набиране на проектни предложения.

Начален срок: 30.11.2022 г. 17:00 ч.

Краен срок: 30.12.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

2-ри период на прием на проектни предложения: Начален срок за подаване на проектни предложения: от 30.11.2022 г. Втори краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 30.12.2022 г.

Начален срок: 30.11.2022 г. 17:00 ч.

Краен срок: 15.02.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Удължен втори срок за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001 – 19.663 на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ по подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 1305/2013 г.

Интернет адрес: http://mig.brezovo.bg/news.php

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.